Blogg

Här skriver jag ner tips och tankar kring hälsa,  det finns många nyanser av ohälsa och min sida är till för att väcka tankar och funderingar kring den egna  hälsan, hälsa är ett egenansvar, och det är viktigt att vi lär oss mer om hur vi mår bäst och inte lägger våra liv i vetenskapens händer, då är vi inget annat än försökskaniner.  Hälsa är att må bra och inte att vara biologiskt perfekt under mikroskopet.  Hälsa är att älska sig själv trots brister och fel, att vara i balans och hitta sin inre harmoni. Hälsa är inte bara ett egenansvar, utan något som vi är skyldiga oss själva. Mitt mål är inte heller att angripa den traditionella vården, dock tycker jag att man använder alldeles för mycket läkemedel istället för att göra livstilförändringar. För mig så handlar det mycket om ha ett miljötänk även i våran kropp och knyta samman  kroppen och naturens ekologi. Lämna gärna kommentarer och tänk högt och vill ni ha svar glöm ej att lämna mailadress......

Epstein-Barr Virus, EBV

2022-06-27

 

Efter att ha lagt några dagar på att hämta in kunskap från böcker som stod och dammade i bokhyllan kände jag att det var dags att skriva ett inlägg, jag vet att många med mig har läst böckerna "Medial läkning" av Anthony William och det finns även många alternativare som jobbar efter hans teorier. Det finns även läkare som hoppat på trenden. I största allmänhet är jag allergisk mot trender och går alltid dit mitt hjärta leder mig (nästan alltid, bara nästan). Men i detta fallet hoppar jag på trendtåget och det finns starka skäl till det, i dagsläget så finns det anledning att vara lite extra vaksam på sin hälsa.

Men för att göra det lite extra jobbigt för dig har jag lagt in ett långt utrag från Wikipedia. jag hade gärna kortat ner det men informationen kändes för viktig.

 

Epstein-Barr-virus (EBV) eller humant herpesvirus 4 (HHV-4) är ett av åtta virus i familjen herpesvirus som orsakar sjukdom hos människa. EBV infekterar främst B-celler och epitelceller och är ett av de mest spridda virusen bland människor. Uppskattningsvis beräknas 95% av alla människor vara bärare av viruset i latent fas, i regel utan att det ger upphov till sjukdom.

I likhet med andra herpesvirus har EBV en bifasisk livscykel, med en fas där de förökar sig och en latent fas. Den latenta fasen kan uppdelas i ytterligare tre olika faser där viruset överlever i värdens celler utan att föröka sig, medan den produktiva fasen innebär virusproduktion och möjlighet till spridning av viruset till nya individer. Merparten av alla EBV-infektioner förblir ofarliga, men i sällsynta fall kan viruset orsaka allvarligare sjukdom, som olika former av cancer.

Viruset smittar framför allt när saliv överförs mellan människor, exempelvis genom kyssar. En liten andel av nysmittade individer utvecklar körtelfeber, vilket i folkmun kallas för kyssjuka. Vanligast är dock att smittas med EBV redan som barn, vilket sällan leder till svåra symtom eller ens sjukdom.

Historia

Viruset har fått sitt namn av Yvonne Barr och Michael Anthony Epstein, som upptäckte viruset på 1960-talet. Sedan dess har EBV kopplats till flera olika sjukdomar: körtelfeber som olika cancersjukdomar som burkittlymfom, Hodgkins lymfom och cancer i näshålan.

EBV smittar enbart människor, och har under lång tid utvecklats tillsammans med människan. Man tror att EBV spreds bland primater redan för flera miljoner år sedan. Detta skulle kunna förklara varför virusets livscykel anpassats så väl till människan, och lyckats sprida sig till majoriteten av jordens befolkning.

Virologi

Tegument hos virus

Uppbyggnad

Epstein-Barr-virus är ett linjärt dubbelsträngat DNA-virus. Genomet är 172 kb stort och kodar för 85 proteiner. Viruspartikeln är ca 120-180 nm i diameter. EBV är ett gammaherpesvirus och strukturen har tre lager: ett yttre dubbelt lipidmembran som innehåller glykoproteiner. Dessa möjliggör igenkänning och sammansmältning med membran hos mottagarcellen, ett kapsidhölje som skyddar genomet samt ett tegumentlager emellan dessa som är associerat till[förtydliga] kapsidhöljet.

Funktion

Tegumentlagret mellan de två andra består av 20–40 olika proteiner. Dessa spelar roll vid byggandet av en portal till kapsiden, ett så kallat capside-associated tegument complex (CATC). Kapsidhöljet är ett proteinskal som skyddar virusets genom. Det behövs för att viruset ska kunna bli infektiöst. I kapsiden finns viktiga portalproteiner. Portalen är en por som möjliggör inträde och utträde för virusets genom. I ett tidigt stadium av infektion är portalproteiner involverade i att släppa ut genomet från kapsiden ut i cellen. Man tror att portalproteinet har en funktionell roll även vid kvarhållande och packning av DNA.

 Flera studier har undersökt hur viruset kan undgå immunförsvaret. I en studie kunde man visa hur viruset leder till endocytos och nedgradering av histokompatibilitetskomplex klass 1-proteiner (MHC klass I), som behövs för igenkänning av infekterade celler av NK-celler. Tidigare forskning har även pekat på att uttrycket av receptorn för interleukin 15 (IL-15) minskat efter akut körtelfeber, vilket en nyare studie tillbakavisar.

Latens

Latens är ett tillstånd där viruset ligger vilande utan aktiv virusproduktion. EBV infekterar främst B-celler och epitelceller och kan då ligga latent här under lång tid. EBV-genomet kvarstår i en episomal form i minnes-B-cellens kärna.

Det finns tre latensfaser som EBV:s virusproteiner kan föröka sig genom men alla virusproteiner kan inte härledas till samtliga tre faser. EBV:s virusproteiner är EBNA1, EBNA2, EBNA3A, EBNA3B, EBNA3C, EBNA leader protein (EBNA-LP), LMP1 och LMP2. Alla dessa virusproteiner har egenskaper som gör återaktiveringen möjlig. 

 

Latensfas I finns endast EBNA1 som är kopplad till Burkitts lymfom. Här kan EBV föröka sig genom delning av minnesceller. 

Latensfas II finns EBNA1, LMP1 och LMP2A är kopplad till Nasofaryngealt karcinom och Hodgins lymfom. EBV framkallar skillnader i B-cellen och förökar sig på så vis.

Latensfas III finns samtliga virusproteiner och är kopplad till infektiös mononukleos. Här förökar sig EBV genom att aktivera naiva B-celler.

Återaktivering

Epstein-Barr-virus avknoppas från en B-cell

B-celler med latent EBV kan ibland stimuleras så att de återaktiveras, vilka då åter producerar virus och kan då leda till infektion av nya B-celler och epitelceller. De nyinfekterade cellerna blir då en källa till fortsatt virusreplikation. Även om man vet en hel del om hur förloppet ser ut vid en återaktivering, så vet man ännu inte vad som initierar den. Det man tror sätter i gång återaktivering är när en latent infekterad B-cell reagerar på en infektion den egentligen inte är relaterad till. B-cellsreceptorn stimuleras och sätter då i gång en återaktivering.

Under lytisk återaktivering uttrycks glykoproteinet 350 (gp350) rikligt men även sporadiskt på latenta infekterade celler. Både infektion och sporadisk återaktivering kan fortsätta livet ut.

Sjukdom och symptom

EBV är en väldigt vanlig infektion hos människan, och man räknar med att nästan alla människor i världen infekteras under sin levnad. Viruset smittar via saliv, blod eller sperma men infekterar sedan epitelceller och B-celler.

Vanligast är att människor infekteras av EBV i barndomsåren och den då är symptomfri infektion eller ger endast lätta infektionssymptom. En primärinfektion som uppkommer under tonåren kan däremot resultera i körtelfeber (infektiös mononukleos) som har liknande symtom som halsfluss. När man har insjuknat i körtelfeber är man smittsam under några veckors tid. Inkubationstiden är fyra till sex veckor.

En person som smittas av EBV behåller infektionen resten av livet, eftersom viruset kan återfinnas i latent fas i infekterade celler.

EBV förknippas med ett tiotal cancerformer som sällsynt kan uppkomma när viruset aktiveras ur latent fas och då inducerar cancer. Dessa cancersjukdomar inkluderar Burkitts lymfom, Hodgkins lymfom, magcancer, nasofarynxcancer, leiomyosarkom och godartade slemhinnetumörer.

Risken för att utveckla tumörsjukdomar vid EBV-infektion är normalt låg, men är högre för individer med försvagat immunförsvar som efter transplantation eller vid HIV-1-infektion.

Autoimmuna sjukdomar

Flera studier har sedan 1980-talet pekat på att Epstein–Barr-infektion verkar korrelera med flera former av autoimmuna sjukdomar, däribland multipel skleros. Den föreslagna mekanismen är förändringar i CD4- och CD8-positiva T-celler.

En annan föreslagen mekanism är att EBV infekterade B-celler blir bättre på att presentera olika självantigen för T-celler och därigenom ökar risken för att en autoimmun reaktion initieras.

 

Behandling

Det finns inga etablerade behandlingsmetoder mot EBV. Behandling med det antivirala läkemedlet aciclovir är inte effektiv mot EBV, dock har ett antal mindre studier pekat på att valacyclovir minska mängden Epstein–Barr-virus hos personer med akut körtelfeber, vilket ledde till en minskning av symptombilden. Vid allvarliga tillstånd används rituximab, ett cytostatikum som angriper B-celler och består av en CD20-specifik monoklonal antikropp.

(utdrag från Wikipedia)

 

Har man läst böckerna Medial läkning så har man hört talas om EBV. Där Anthony William pekar ut detta Virus som en orsak till Autoimmuna sjukdomar, Borrelia, Hepatit A, B, C, D, E, Diabetes typ 2, Hytotyreos, IBS och andra oförklarliga tillstånd.

Jag personligen har haft RA (Reumatoid Artrit) sedan jag var 10 år gammal och fick körtelfeber när jag var 14 så detta virus finns med all säkerhet i mitt system. Det är jag och 95 % av jordens befolkning. Jag känner mig inte ensam. Men det är långt ifrån alla som blir sjuka. Detta Virus är specialist på att gömma sig i kroppen och vänta på rätt tillfälle att bryta ut, det kan vara en infektion, en skada eller känslomässig stress.

Efter en Coronakris, där vi blivit matade med information om covid -19 och vaccinationstvång så tror jag att det finns skäl att vara mer orolig för detta virus. Då man redan tidigt efter Coronans utbrott kunde konstatera att coronan var som en utlösare för latenta sjukdomar, även dess vaccin. Detta virus beter sig långt ifrån som det där pinsamma ”Munsåret” och vi vet ännu inte heller om Coronan eventuellt kan gömma sig. Eller om det evetuellt kan finnas samband mellan den ökända covidtröttheten och EBV?! Kanske får vi svar på det i Anthony Williams nästa bok. Jag väntar med spänning.

Dagens provtagning går ju ut på att ”finns det antikroppar så är vi friska”. Det är allt fler läkare som har slutat tro på autoimmuniteten (att kroppens immunförsvar angriper sig själv) utan att kroppen slåss mot Patogener som vetenskapen inte ser ännu. Kroppen är för smart för det. Läkare är tyvärr bra på läkemedel och mindre bra på livsstilsförändringar, och blodanalysen är ett ganska trubbigt verktyg i det här sammanhanget och framför allt om 95% av jordens befolkning bär på viruset. Även om det finns läkare som tänker utanför lådan så får vi aldrig glömma att det är deras jobb att förhålla sig till vetenskapen. Detta orsakar ett stort lidande hos framför allt kvinnor, sen skall vi inte prata om samhällskostnaderna.

Människor blir diagnostiserade med kroniska sjukdomar och behandlade med förhållningsättet att det ej råder någon bot. Att få en autoimmun diagnos är en hård dom och kan även vara handikappande, sen skall vi inte prata om den psykiska/själsliga påfrestningen.

EBV älskar samarbeten framför allt streptokocker men även helicobakter pylori, stafylokocker, e coli, borrelia, andra typer av virus och slår sig i gärna ihop med bakterier för att få fäste i kroppen.  Även miljögifter som tungmetaller, framför allt kvicksilver. EBV skapar stora problem med kroppens endokrina system men trivs bäst i levern, detta virus kan sätta sig precis över allt i kroppen. Det finns 6 olika typer av EBV som har lite olika specialiteter och har även lite olika faser.

Exempel på Autoimmuna sjukdomar

 • Celiaki
 • Hypotyreos
 • Multipel skleros
 • Psoriasis
 • Reumatoid Artit
 • Sjögrens syndrom
 • SLE
 • Typ 1 diabetes
 • Ulcerös colit
 • Vitiligo
 • mm.

Enligt Anthony William så går dessa åkommor att bota, och då är det med kost och örtmedicin. Det är även min fasta åsikt.

Efter att ha läst hans böcker och jämfört hans rekommendationer med mina böcker om traditionell örtmedicin kan jag konstatera att mest sannolikt så finns lösningen i Örtmedicinen/fytoterapin.

Williams rekommenderar både mat och örttillskott i sin bok och har även recept i sina böcker.

Mat

 • Blåbär
 • Selleri
 • Groddar
 • Sparris
 • Spenat
 • Koriander
 • Persilja
 • Kokosolja
 • Vitlök
 • Ingefära
 • Hallon
 • Sallad
 • Aprikos
 • Granatäpple
 • Grönkål
 • Sötpotatis
 • Potatis
 • Gurka
 • Fänkål
 • mm.

Kosttillskott

 • kattklo
 • zink
 • B12
 • Lakritsrot
 • Citronmeliss
 • 5-Mthf
 • Selen
 • Rödalger
 • L-lysin
 • Spirulina
 • Ester- C
 • Nässla
 • Monolaurin
 • Fläderbär
 • Rödklöver
 • Curcumin
 • mm.

Och när jag tittar på den listan så ser ju jag att det inte är några svårtillgängliga avancerade örter som inte går att få tag i utan det finns ju några som man kan byta ut, örter är multifunktionella. Jag har till exempel rekommenderat kattklo i samband med Borrelia. Och den är även bra vid virusinfektioner överhuvudtaget, skulle det vara att man inte får tag i det kan man även testa pau darco (lapacho te) som har ungefär samma egenskaper och som också är verksamt vid herpesinfektioner.

Sen har vi Selleri juicen…. Den magiska drycken.

 

 

Jag har använt Selleri innan och då använde jag Sellerin för dess vätskedrivande egenskaper. Selleri är en ört som precis som alla örter är full med fytokemikalier och fytonutrienter. Men ibland handlar det inte så mycket om innehållet i växten utan mer om en perfekt sammansättning. Och växter har förmågan att vara multifunktionella. Sen handlar det väldigt mycket om timing att ta örten vid rätt tidpunkt.

Och har man läst böckerna Medial läkning av Anthony Williams så vet man att han älskar selleri, det gör faktiskt jag med. Min sista bok var nämligen 190 sidor om Sellerijuice, och dess egenskaper från serien medial läkning. Och då handlar det inte om att äta selleri utan att utvinna juicen och separera fibrerna från örten.

Och Juicen i sig är ”örtmedicin” i sin bästa version av sig själv.

Jag har druckit sellerijuice i 3 dagar och jag kände effekt första dagen, den stökiga magen blev kusligt lugn och skön. Första gången jag gjorde sellerijuice så använde jag min magicbullet och silade genom en duk, det var ganska kladdigt så jag införskaffade en råsaftcentrifug/juicepress.

I USA har sellerijuicen blivit en folkrörelse och den används över ett brett spektrum från välbefinnande till allvarliga sjukdomar. Men det är också många som blandar ner mycket annat i sin Juice och det räcker med is eller vatten så har man förstört sammansättningen.

Sellerijuicen är något man måste ha tålamod med då man verkligen inte ska köpa den i halvfabrikatform. Sellerijuicen är en levande dryck som måste drickas färsk, från det att du gör den så avtar den verksamma effekten timme för timme.

Vad är magin med denna juice?!

 • Natriumkluster salter
 • CO mikrospårmineraler
 • Elektrolyter
 • Växthormoner
 • Matsmältningsenzymer
 • Antioxidanter
 • C-vitamin
 • Prebiotika
 • Hydrobioaktivt vatten.

Allt detta har en perfekt sammansättning och den får inte spädas ut med vatten eller citron, den skall drickas ren. På fastande mage, ej äta eller dricka förrän 15-30 minuter efteråt. För en bättre effekt så skall man kliva upp på morgonen dricka ca 1 l citron- eller limevatten för att spola igenom levern och frigöra gångarna i levern. Vänta i 15-30 minuter och sedan dricka sin nygjorda sellerijuice. Orkar man inte dricka 1 l vatten kan man dra ner på mängden. Undvika fett, socker, mjölkprodukter och äta så mycket grönt du bara kanoch så lite Animaliskt det bara går. Att göra Sellerijuicen till en del av sin kost passar alla dieter, men en förändrad kosthållning ger ju alltid bäst effekt.

Vill du veta mer sellerijuices kraft och EBV ?!

Kämpar du med din hälsa i motvind och känner att inte kommer någonstans så rekommenderar jag att du köper boken ”Medial Läkning” av Anthony Williams, likaså ”Leverns okända kraft eller ”Sköldkörtelns hemligheter”.

Och med det vill jag säga Lyssna på din kropp, lita på din kropp, älska din kropp, din kropp gör allt för dig bara du visar den kärlek, det är din kropp och det är ditt tempel!

// med Kärlek

 

 

 

 

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)